1 Chronicles 8:24 NIV

24 Hananiah, Elam, Anthothijah,