46 Moreover, Solomon has taken his seat on the royal throne.