2 Chronicles 11:19 NIV

19 She bore him sons: Jeush, Shemariah and Zaham.