5 Pois Jó disse: Sou justo, e Deus tirou-me o direito.