Psalm 135:1 ASV

1 Praise ye Jehovah. Praise ye the name of Jehovah; Praise [him], O ye servants of Jehovah,