4 Javan's sons: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

References for Genesis 10:4

    • a 10:4 - LXX, Sam, 1 Chron 1:7; MT <i>Dodanim</i>