Ezekiel 21:1 CJB

1 Then the word of ADONAI came to me: