Psalm 132:13 CJB

13 For ADONAI has chosen Tziyon, he has wanted it as his home.