Ecclesiastes 1:2 CSB

2 "Absolute futility," says the Teacher. "Absolute futility. Everything is futile."