Luke 6:15 CSB

15 Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot;