6 Wǒ shǐ nǐmen zaì yīqiè chéng zhōng yá chǐ gānjing , zaì nǐmen gè chù liángshi quē fá , nǐmen réng bù guī xiàng wǒ . zhè shì Yēhéhuá shuō de .