8 Zhǔ Yēhéhuá wàn jūn zhī shén zhǐ zhe zìjǐ qǐshì shuō , wǒ zēngwù Yǎgè de rónghuá , yànqì tāde gōngdiàn . yīncǐ , wǒ bìjiāng chéng hé qízhōng suǒyǒude , dōu jiāofù dírén .