17 Suǒyǐ Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐde qīzi bì zaì chéng zhōng zuò jìnǚ , nǐde érnǚ bì dǎo zaì dāo xià , nǐde dì bì yǒu rén yòng shéngzi liáng le fēn qǔ , nǐ zìjǐ bì sǐ zaì wūhuì zhī dì , Yǐsèliè mín déng beìlǔ qù líkāi bĕn dì .