1 Wǒ kànjian zhǔ zhàn zaì jìtán pángbiān . tā shuō , nǐ yào jī dá zhù dǐng , shǐ mén jiàn zhèndòng , dá suì zhù dǐng , luō zaì zhòngrén tóu shang . suǒ shèngxia de rén , wǒ bì yòng dāo shā lù . wú yī rén néng taóbì , wú yī rén néng taótuō .