We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Dào nà rì , wǒ bì jiànlì Dàwèi dǎotā de zhàngmù , dǔ zhù qízhōng de pò kǒu , bǎ nà pò huaì de jiànlì qǐlai , chóngxīn xiūzào , xiàng gǔ shí yíyàng .