10 Dàn zhǔ de rìzi yào xiàng zéi lái dào yíyàng . nà rì tiān bì dà yǒu xiǎngshēng feì qù , yǒu xíng zhì de dōu yào beì lièhuǒ xiāo huà . dì hé qí shàng de wù dōu yào shāo jìn le .