9 Zhǔ suǒ yīngxǔ de shàng wèi chéngjiù , yǒu rén yǐwéi tā shì dān yán , qíshí bù shì dān yán , nǎi shì kuānróng nǐmen , bú yuàn yǒu yī rén chén lún , nǎi yuàn rénrén dōu huǐgǎi .