8 Yòu shuō , zuò le bàn jiǎo de shítou , diē rén de pánshí . tāmen jì bú shùncóng , jiù zaì dàolǐ shang bàn diē . ( huò zuò tāmen bàn diē dōu yīn bú shùncóng dàolǐ ) tāmen zhèyàng bàn diē yĕ shì yùdéng de .