7 Nǐmen zuò zhàngfu de , yĕ yào àn qíng lǐ hé qīzi tóng zhù ( qíng lǐ yuánwén zuò zhīshi ) . yīn tā bǐ nǐ ruǎnfuò ( bǐ nǐ ruǎnfuò yuánwén shì ruǎnfuò de qìmǐn ) , yǔ nǐ yītóng chéngshòu shēngmìng zhī ēn de , suǒyǐ yào jìngzhòng tā . zhèyàng biàn jiào nǐmen de dǎogào méiyǒu zǔ aì .