10 Nà cì zhū bān ēndiǎn de shén , céng zaì Jīdū lǐ zhào nǐmen , dé hēng tā yǒngyuǎn de róngyào , dĕng nǐmen zàn shòu kǔnàn zhī hòu , bìyào qīnzì chéngquán nǐmen , jiāngù nǐmen , cì lìliang gĕi nǐmen .