3 Yēhéhuá jiào bǎixìng zaì Āijí rén yǎnqián mĕng ēn , bìngqiĕ Móxī zaì Āijí dì , fǎlǎo chénpú , hé bǎixìng de yǎn zhōng kàn wéi jí dà .