8 Móxī yòu shuō , Yēhéhuá wǎnshang bì gĕi nǐmen ròu chī , zǎochen bì gĕi nǐmen shíwù de bǎo , yīnwei nǐmen xiàng Yēhéhuá fà de yuànyán , tā dōu tīngjian le . wǒmen suàn shénme , nǐmen de yuànyán bù shì xiàng wǒmen fà de , nǎi shì xiàng Yēhéhuá fà de .