9 Móxī duì Yàlún shuō , nǐ gàosu Yǐsèliè quánhuì zhòng shuō , nǐmen jiù jìn Yēhéhuá miànqián , yīnwei tā yǐjing tīngjian nǐmen de yuànyán le .