7 Tā gĕi nà dìfang qǐmíng jiào Mǎsā ( jiù shì shìtan de yìsi ) , yòu jiào Mǐlìbā ( jiù shì zhēng nào de yìsi ) , yīn Yǐsèliè rén zhēng nào , yòu yīn tāmen shìtan Yēhéhuá , shuō , Yēhéhuá shì zaì wǒmen zhōngjiān bù shì .