We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
30 Nǐ niú yáng tóushēng de , yĕ yào zhèyàng , qī tiān dàng gēn zhe mǔ , dì bá tiān yào guī gĕi wǒ .