We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
21 Zaì huì mù zhōng fǎ jǔ qián de màn waì , Yàlún hé tāde érzi , cóng wǎnshang dào zǎochen , yào zaì Yēhéhuá miànqián jīnglǐ zhè dēng . zhè yào zuò Yǐsèliè rén shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .