21 Zaì huì mù zhōng fǎ jǔ qián de màn waì , Yàlún hé tāde érzi , cóng wǎnshang dào zǎochen , yào zaì Yēhéhuá miànqián jīnglǐ zhè dēng . zhè yào zuò Yǐsèliè rén shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .