12 Shén shuō , wǒ bì yǔ nǐ tóng zaì . nǐ jiàng bǎixìng cóng Āijí lǐng chūlai zhī hòu , nǐmen bì zaì zhè shān shàng shìfèng wǒ , zhè jiù shì wǒ dǎfa nǐ qù de zhèngjù .