22 Dàn gè fùnǚ bì xiàng tāde línshè , bìng jūzhù zaì tā jiā lǐ de nǚrén , yào jīnqì yínqì hé yīshang , hǎo gĕi nǐmen de érnǚ chuāndaì . zhèyàng nǐmen jiù bǎ Āijí rén de cáiwù duó qù le .