We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Nǐ yào àn Yǐsèliè rén beì shǔ de , jìsuàn zǒng shǔ , nǐ shǔ de shíhou , tāmen gèrén yào wéi zìjǐ de shēngmìng bǎ shújià fèng gĕi Yēhéhuá , miǎndé shǔ de shíhou zaì tāmen zhōngjiān yǒu zāiyāng .