We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Suǒyǐ nǐmen yào shǒu ānxīrì , yǐwéi shèng rì . fán gānfàn zhè rì de , bìyào bǎ tā zhìsǐ , fán zaì zhè rì zuò gōng de , bì cóng mín zhōng jiǎnchú .