We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
5 Yàlún kànjian , jiù zaì niúdú miànqián zhú tán , qiĕ xuāngào shuō , míngrì yào xiàng Yēhéhuá shǒu jié .