We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Tāmen kuaì kuaì piānlí le wǒ suǒ fēnfu de dào , wèi zìjǐ zhù le yī zhǐ niúdú , xiàng tā xià baì xiànjì , shuō , Yǐsèliè a , zhè jiù shì lǐng nǐ chū Āijí dì de shén .