We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
9 Yēhéhuá duì Móxī shuō , wǒ kàn zhè bǎixìng zhēn shì yìng zhe jǐngxiàng de bǎixìng .