20 Tóushēng de lü yào yòng yánggāo daì shú , ruò bú daì shú jiù yào dǎ zhé tā de jǐngxiàng . fán tóushēng de érzi dōu yào shú chūlai . shuí yĕ bùkĕ kòng shǒu chaójiàn wǒ .