34 Dàn Móxī jìn dào Yēhéhuá miànqián yǔ tā shuōhuà jiù jiē qù pàzi , jízhì chūlai de shíhou biàn jiàng Yēhéhuá suǒ fēnfu de gàosu Yǐsèliè rén .