4 Móxī jiù zaó chū liǎng kuaì shí bǎn , hé xiānqián de yíyàng . qīngchén qǐlai , zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de shàng Xīnǎi shān qù , shǒu lǐ ná zhe liǎng kuaì shí bǎn .