7 Wéi qiāwàn rén cún liú cíaì , shèmiǎn zuìniè , guò fàn , hé zuìè , wàn bù yǐ yǒu zuì de wèi wú zuì , bì zhuī tǎo tāde zuì , zì fǔ jí zǐ , zhídào sān , sì daì .