40 Yuànzi de wéizi hé zhùzi , bìng daì mǎo de zuò , yuànzi de ménlián , shéngzi , juézi , bìng zhàngmù hé huì mù zhōng yīqiè shǐyòng de qìjù ,