20 Móxī , Yàlún jiù zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de xíng . Yàlún zaì fǎlǎo hé chénpú yǎnqián jǔ zhàng jī dá hé lǐ de shuǐ , hé lǐ de shuǐ dōu biàn zuò xuè le .