16 Wǒ xīnli yìlùn , shuō , wǒ dé le dà zhìhuì , shēng guo wǒ yǐqián zaì Yēlùsǎlĕng de zhòngrén . érqiĕ wǒ xīn zhōng duō jīnglì zhìhuì , hé zhīshi de shì .