5 Fēng cóng hé dào lái , gútou zaì huáiyùn fùrén de tāi zhōng rúhé zhǎng chéng , nǐ shàngqiĕ bùdé zhīdào , zhèyàng , xíng wàn shì zhī shén de zuòwéi , nǐ gèng bùdé zhīdào .