16 Zhìhuì rén , hé yúmeì rén yíyàng , yǒngyuǎn wú rén jìniàn . yīnwei rìhòu dōu beì wàngjì . kĕ tàn zhìhuì rén sǐwáng , yǔ yúmeì rén wú yì .