3 Wǒ xīnli chá jiū , rúhé yòng jiǔ shǐ wǒ ròutǐ shūchàng , wǒ xīn què réng yǐ zhìhuì yǐndǎo wǒ . yòu rúhé chí zhù yúmeì , dĕng wǒ kàn míng shìrén , zaì tiān xià yìshēng dāng xíng hé shì wéi mĕi .