14 Wǒ zhīdào shén yīqiè suǒ zuò de , dōu bì yǒng cún , wú suǒ zēngtiān , wú suǒ jiǎnshǎo . shén zhèyàng xíng , shì yào rén zaì tā miànqián cún jìngwèi de xīn .