14 Yù hēng tōng de rìzi , nǐ dāng xǐlè . zāo huànnàn de rìzi , nǐ dāng sīxiǎng . yīnwei shén shǐ zhè liǎngyàng bìng liè , wéi de shì jiào rén chá bù chū shēn hòu yǒu shénme shì .