2 Wǎng zāo sāng de jiā qù , jiàng rú wǎng yàn lè de jiāqù , yīnwei sǐ shì zhòngrén de jiéjú . huó rén yĕ bìjiāng zhè shì fàng zaì xīn shang .