12 Zuì rén suīrán zuò è bǎi cì , dǎo xiǎng chángjiǔ de nián rì . ránér wǒ zhún zhīdào , jìngwèi shén de , jiù shì zaì tā miànqián jìngwèi de rén , zhōngjiǔ bì dé fú lè .