8 Wú rén yǒu quán lì zhǎng guǎn shēngmìng , jiāng shēngmìng liú zhù . yĕ wú rén yǒu quán lì zhǎng guǎn sǐ qī . zhè cháng zhēng zhàn , wú rén néng miǎn , xiéè yĕ bùnéng jiù nà hǎo xíng xiéè de rén .