1 Wǒ jiāng yīqiè shì fàng zaì xīn shang , xiángxì kǎo jiū , jiù zhīdào yì rén hé zhìhuì rén , bīng/4 tāmende zuòwéi , dōu zaì shén shǒu zhōng . huò shì aì , huò shì hèn , dōu zaì tāmende qiánmian , rén bùnéng zhīdào .