10 Fán nǐ shǒu suǒ dāng zuò de shì , yào jìnlì qù zuò . yīnwei zaì nǐ suǒ bì qù de yīnjiān , méiyǒu gōngzuò , méiyǒu móu suàn , méiyǒu zhīshi , yĕ méiyǒu zhìhuì .